top of page

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

 

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม องค์กรที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังและบันทึกเรื่องราวกรณีการทรมานและการปฏิบัติอันโหดร้ายในประเทศไทย เธอเป็นหนึ่งในแนวหน้าของผู้ที่ต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยทำงานกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนทั้งในไทยและภูมิภาค รวมทั้งปัญหาสิทธิสตรี สิทธิชาติพันธุ์ ต่อต้านการทรมาน และป้องกันการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

 

bottom of page