top of page

ชุมาพร แต่งเกลี้ยง

 

ชุมาพร แต่งเกลี้ยงเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของกลุ่มโรงน้ำชา กลุ่มเคลื่อนไหวประเด็นความหลากหลายทางเพศที่มุ่งส่งเสริมสิทธิของสตรี LBT ในประเทศไทย และบุคคลชายขอบอย่างผู้พิการ ผู้ขาดโอกาส ชนกลุ่มน้อย คนต่างด้าวและแรงงานไทย โดยที่ก่อนหน้านี้เธอเป็นเจ้าหน้าที่ให้กับมูลนิธิศักยภาพชุมชน เธอยังเป็นนักเขียนที่มีผลงานตีพิมพ์ในเรื่องของประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองและสังคมของไทย มีผลงานในการรายงานขององค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเอเชีย 

 

bottom of page