top of page

เปรมฤดี ดาวเรือง

 

เปรมฤดี ดาวเรืองเป็นนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งให้ความสนใจกับ
ผลกระทบของเขื่อนพลังงานน้ำขนาดใหญ่และธุรกิจการเกษตรที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นอยู่ของผู้คนที่พึ่งพาสิ่งเหล่านี้ ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา เธอได้เป็นผู้อำนวยการและผู้อำนวยการร่วมของ Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA) เธอประจำอยู่ที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาวระหว่างปี พ.ศ. 2536-2539

 

ปัจจุบันเปรมฤดีได้ก่อตั้งโครงการ SEVANA เพื่อขยายขอบเขตความสนใจจากลุ่มแม่น้ำโขงสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำปัญหาหลักทางสัมคม สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยได้มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และเป็นประธานร่วมคณะกรรมการอำนวยการการประชุมภาคประชาสังคม/มหกรรมภาคประชาชนอาเซียนที่จัดขึ้นที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ในปี พ.ศ. 2557

 

เปรมฤดียังเป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในต่างประเทศ

 

bottom of page