top of page

ก้าวหน้า เสาวกุล

 

ก้าวหน้า เสาวกุล เกิดเมื่อ พ.ศ. 2528 เขาเคยทำงานเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิอัญจารีตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เขาได้เป็นประธานร่วมของสมาคมอิลก้าเอเชียระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 ใน พ.ศ. 2556 เขาได้เข้าร่วมกับ Transmen Alliance (ประเทศไทย) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและสนับสนุน ตอนนี้เขายังเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้กับ Bing LGBTI อันเป็นโครงการของ UNDP ในเอเชีย กว่าสี่ปีที่ผ่านมาเขามีส่วนร่วมในขบวนการ LGBTIQ ในประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์มากมายเกี่ยวกับ LGBTIQ ในประเทศไทยและงานช่วยเหลือของเขา

 

bottom of page