top of page

บุษกร สุริยสาร

 

บุษกร สุริยสาร เป็นนักวิจัยอิสระและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและปัญหาสิทธิเยาวชนและสิทธิแรงงาน เธอจบปริญญาเอกด้านสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอก่อนทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของหน่วยงานในสหประชาชาติมานานกว่า 10 ปี

 

bottom of page