top of page

ปริตตา หวังเกียรติ

 

ปริตตาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และผู้สื่อข่าวของหนังพิมพ์บางกอกโพสต์ ปริตตาเขียนข่าวครอบคลุมปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผลกระทบในพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างพรมแดนของประเทศไทยและลุ่มน้ำโขง เธอได้เข้าร่วมโครงการ Climate Change Partnership ซึ่งนำโดยเครือข่าย Earth’s Journalism ของ Internews และโครงการ CFI’s Media 21 ระหว่างการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกครั้งที่ 21 (COP21) ที่กรุงปารีสเมื่อปีที่แล้ว ผลงานแรกของเธอเกี่ยวกับการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกนั้นให้ความสนใจในกระแสการใช้พลังงานของไทยและต่างประเทศ

 

bottom of page