top of page

เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา

 

เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา เกิดที่กรุงเทพฯ สำเร็จปริญญาโทด้านพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชุมชนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งวิทยานิพนธ์ทั้งสองของเธอนั้นเกี่ยวข้องกับสิทธิของสังคมและคนรักข้ามเพศในไทย เธอทำงานกับ NGOs ท้องถิ่นและนานาชาติมากมายในการป้องกันโรคเอดส์ เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายคนรักข้ามเพศในเอเชียแปซิฟิก โดยทำงานประสานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในฐานะตัวแทนชุมชนในเรื่องโรคเอดส์และศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา เธอทำงานกับองค์การยูเนสโกในฐานะเจ้าหน้าที่โครงการป้องกันโรคเอดส์แห่งชาติในกรุงเทพฯ เป็นอาจารย์บรรยายเรื่องเกี่ยวกับเพศในมหาวิทยาลัยหลายแห่งด้วย

 

bottom of page