top of page

ศรินธร จันทรประเสริฐ

 

ศรินธรเกิดที่กรุงเทพฯ และใช้เวลาวัยเด็กที่โคเปนเฮเกนก่อนกลับมาเรียนมัธยมที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี เธอจบปริญญาเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลป์จาก Smith College สหรัฐอเมริกา หลังจากทำงานที่ ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) เธอได้ก่อตั้งบริษัทเบอร์ด้า (ประเทศไทย) ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้พิมพ์นิตยสารที่ประสบความสำเร็จและทำกำไรมากที่สุดในเอเชีย เธอเป็นสมาชิกก่อตั้งสมาคมนิตยสารไทยและสมาชิกของ Young Presidents’ Organization (YPO) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เธอได้เป็นประธานร่วมของ YPO Southeast Asia ในการประชุม Insight Asean Summit เป็นครั้งแรก

 

bottom of page