top of page

ฐิตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์

 

ฐิตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์เป็นผู้บรรยายและที่ปรึกษาในหัวข้อต่างๆ อย่างการเมืองภายใน เศรษฐศาสตร์การเมือง และนโยบายต่างประเทศของประเทศไทยที่มีต่อกลไกของอาเซียนและกิจการระหว่างประเทศ

 

เขาเป็นผู้อำนวยการของสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติและเป็นรองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศให้กับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาได้เขียนบทความ หนังสือ และภาคตอนของหนังสือกว่า 500 ชิ้นผ่านช่องทางสื่ออย่างหนังสือพิมพ์ชั้นนำของไทยและต่างประเทศ

 

ฐิตินันท์จบระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยจากแคลิฟอร์เนีย วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 นั้นได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ที่ดีที่สุดแห่งปีของสหราชอาณาจักร ปัจจุบันเขาทำหน้าที่ในคณะกรรมการบรรณาธิการของ Contemporary Southeast Asia, Southeast Asia Research, Asian Politics & Policy และ Journal of Current Southeast Asian Affairs ในเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2558 เขาได้รับรางวัลความเป็นเลิศในการเขียนแสดงความคิดเห็นจาก Society of Publishers in Asia (SOPA)

 

bottom of page