top of page

สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

 

ในฐานะนักนิเวศวิทยา สรณรัชฎ์ได้พัฒนาวิธีการง่ายๆ สำหรับคนรุ่นใหม่และผู้คนทั่วไปในการที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ความเข้าใจเช่นนี้ทำให้คนธรรมดาสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งต้นน้ำอย่างเรื่องแม่น้ำเรื่อยไปถึงเมืองและลงมาถึงมหาสมุทรภายใต้ร่มใหญ่ของความคิดที่ว่า “นักสืบแม่น้ำ สายลมและชายหาด”

 

เธอยังเป็นผู้บุกเบิกในการรณรงค์สร้างเมืองจักรยานที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ และประชาธิปไตย เพื่อที่จะส่งสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่อยู่อาศัย ทั้งมนุษย์และอื่นๆ

 

สรณรัชฎ์จบการศึกษาปริญญาตรีด้านโบราณคดีสิ่งแวดล้อมจากสถาบันโบราณคดี (มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน มหาวิทยาลัยลอนดอน) ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาด้านปริญญาเอกคณะภูมิศาสตร์ที่วิทยาลัยบูรพศึกษาและการศึกษาอัฟริกาที่มหาวิทยาลัยลอนดอนด้วยการศึกษาเรื่องของไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง และหลังจากนั้นได้ทำงานร่วมกับหม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ที่มูลนิธิ โลกสีเขียว ซึ่งในปัจจุบันเธอเป็นประธานอยู่ นอกจากนี้ สรณรัชฎ์ยังเป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจอีกด้วย

 

bottom of page