top of page

ภายในบริเวณบ้านจักรพงษ์ ผู้ถือ ChillPass สามารถชมรถจากัวร์โบราณ พร้อมจากัวร์ เอฟ-ไทป์ รุ่นใหม่ และนิทรรศการ เอกสาร ภาพถ่ายโบราณ และของเก่าจากราชสกุลที่หาชมได้ยาก

bottom of page