top of page

ฐิตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์

ฐิตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์เป็นผู้บรรยายและที่ปรึกษาในหัวข้อต่างๆ ทางการเมืองในประเทศในเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเมืองและนโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่อกลไกของอาเซียนและกิจการระหว่างประเทศ 

 

เขาเป็นผู้อำนวยการของสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติและเป็นรองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศให้กับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แต่งหนังสือและบทความในหนังสือกว่า 500 ชิ้นผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ชั้นนำของไทยและต่างประเทศ เขาจบระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยจากแคลิฟอร์เนีย วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ซึ่งได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ที่ดีที่สุดแห่งปีในอังกฤษ ปัจจุบันทำหน้าที่ในกองบรรณาธิการวารสาร Contemporary Southeast Asia, Southeast Asia Research, Asian Politics & Policy และ Journal of Current Southeast Asian Affairs ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เขาได้รับรางวัลความเป็นเลิศในการเขียนแสดงความคิดเห็นจาก Society of Publishers in Asia (SOPA)

bottom of page