top of page

ก้อง ฤทธิ์ดี

ก้องสำเร็จการศึกษาด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เขาได้เขียนบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์ให้หนังสือพิมพ์ Bangkok Post และหนังสือพิมพ์อื่นๆ มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เป็นหนี่งในนัก
วิจารณ์ภาพยนตร์คนสำคัญในภูมิภาคนี้และเป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์หลายครั้ง 2-3 ปีที่ผ่านมา เขาได้กลายเป็นนักวิจารณ์การเมือง 

ในระยะหลัง เขาได้ผันตัวมาเขียนบทและกำกับภาพยนตร์ เช่น Baby Arabia (พ.ศ. 2553) มหาสมุทรและสุสาน (พ.ศ. 2558) และ Gaddafi (พ.ศ. 2557)

ปัจจุบัน กำลังแปลหนังสือ The Blind Earthworm in the Labyrinth ที่แต่งโดยวีรพร นิติประภา

bottom of page