top of page

ยศพล บุญสม

ยศพล บุญสมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Friends of the River และเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา ซึ่งเป็นบริษัทภูมิสถาปัตย์ชั้นนำ

bottom of page