top of page

กลุ่มโรงน้ำชา

เป็นกลุ่มนักกิจกรรมที่ทำงานเพื่อสนับสนุนประเด็นความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศก่อตั้งขึ้นตั้งเมื่อ 2013 เกิดจากคนที่ทำงานเคลื่อนไหวในกลุ่มผู้หญิงและ LGBTQ ทำงานรณรงค์ ผลักดันเรื่องสิทธิ์ เปิดพื้นที่ให้กลุ่ม LGBTQ ได้มีพื้นที่ปลอดภัยในพูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องราวปัญหาและหาทางออกร่วมกัน โดยทำงานผ่านการจัด TEA talk (Public Forum) สนับสนุนการทำงานของเยาวชน นำเสนอประเด็นความเหลากหลายทางเพศผ่านกลไกสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดเการเปลี่ยนแปลงสังคมที่รวมเอาประเด็นเพศ เข้าไปในทุกการขับเคลื่อน ด้วยความเชื่อว่าความหลากหลายต้องนับรวมทุกกลุ่มคน เปิดพื้นที่ให้ทุกอัตลักษณ์ได้รับการเคารพ และสังคมจะปรับพื้นที่ให้ทุกคนได้หยัดยืนอย่างภาคภูมิใจ

bottom of page