top of page

เซียมไล้

เซียมไล้เป็นกลุ่มนักออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะและวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมและปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย เซียมไล้ก่อตั้งโดยไพโรจน์ ธีระประภา นักออกแบบตัวอักษร ซึ่งมีผลงานปรากฏบนโปสเตอร์ภาพยนตร์ยอดนิยม เขายังเป็นผู้ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ใน พ.ศ. 2557 ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ นักออกแบบและอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ ผศ. อาวิน อินทรังสี นักออกแบบและอาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

bottom of page